خدمات تشریفاتیهمواره مشتریانی هستند که خواهان خدمات خاص و یا خدماتی متناسب با درخواست شخصی خود می باشند . پارس سفیر خدمات خود را در دو دسته طبقه بندی نموده است .

دسته اول خدماتی هستند که کلیه مشتریان میتوانند از آنها استفاده کنند و مورد نیاز عموم است که خدمات اصلی نام گرفته اند و دسته دوم خدماتی هستند که ویژه افراد خاص طراحی شده اند .
پارس سفیر برای اجرای این خدمات ویژه گزینه بسیار خوبی است . خدمات ویژه ما یا توسط خود مجموعه پارس سفیر ارائه می شوند و یا طی قرارداد های انحصاری مستقیم با عرضه کننده اجرا می شوند و در کلیه ایام و ساعا ت در دسترس است ضمن اینکه پارس سفیر بهترین قیمت را برای خدمات خود گارانتی می کند.